Τα αποτελέσματα της αναζήτησής σας

Σπίτι μου


						

Από 03.04.2023 μπορείτε να αποκτήσετε χαμηλότοκο στεγαστικό δάνειο έως 150.000€ για νέους ή ζευγάρια 25-39 ετών για την αγορά πρώτης κατοικίας με το πρόγραμμα «Σπίτι μου» της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, και του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Το στεγαστικό δάνειο για νέους μέσα από το πρόγραμμα «Σπίτι μου» έχει
χαμηλότερο επιτόκιο από ένα κοινό στεγαστικό δάνειο. Το 75% του δανείου χρηματοδοτείται άτοκα από το Δημόσιο. Το υπόλοιπο 25% χρηματοδοτείται έντοκα από την τράπεζα με κυμαινόμενο επιτόκιο. Έτσι, το επιτόκιο στο σύνολο του δανείου μπορεί να είναι ίσο με μεσοσταθμικό επιτόκιο Euribor 3m συν spread 0,63% ή χαμηλότερο.


Εάν έχετε 3 ή περισσότερα παιδιά, το δάνειό σας θα είναι άτοκο, επειδή δικαιούστε 100% επιδότηση τόκων από το πρόγραμμα. Αρκεί να το εξοφλείτε χωρίς καθυστερήσεις.

Πώς σας χρηματοδοτεί το πρόγραμμα «Σπίτι μου»

Μπορείτε να αποκτήσετε χαμηλότοκο στεγαστικό δάνειο για νέους για την αγορά της πρώτης κατοικίας σας.


Στόχος του προγράμματος «Σπίτι μου» είναι να παρέχει οικονομικά κίνητρα σε νέους ή ζευγάρια για να αποκτήσουν το πρώτο σπίτι τους με φθηνότερο στεγαστικό δάνειο, που συγχρηματοδοτείται ή / και επιδοτείται από το ελληνικό Δημόσιο.

Ποσό δανείου έως 150.000€

Το ποσό του δανείου χρηματοδοτείται άτοκα κατά 75% από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ). Το υπόλοιπο 25% του ποσού χορηγείται έντοκα από την τράπεζα,


Το ποσό του στεγαστικού δανείου σας διαμορφώνεται με βάση:

 • Το εισόδημά σας
 • Την πιστοληπτική σας ικανότητα
 • Την αξία του ακινήτου που αγοράζετε


Έτσι, το ποσό του στεγαστικού δανείου σας δεν μπορεί να ξεπερνά το 90%:

 • Του ποσού που αναγράφεται στο συμβόλαιο αγοράς του σπιτιού.
 • Της εμπορικής αξίας του ακινήτου που προσημειώνεται, όπως αυτή θαεκτιμηθεί από ανεξάρτητο πιστοποιημένο μηχανικό που θα πραγματοποιήσει τεχνικό έλεγχο στο ακίνητο, εφόσον είναι μικρότερη από την αξία του συμβολαίου αγοράς.

Για 3-30 χρόνια

Η διάρκεια του στεγαστικού δανείου σας προσδιορίζεται με βάση τη δόση που μπορείτε να πληρώνετε κάθε μήνα. Επιπλέον, στη λήξη του δανείου, o νεότερος που συμμετέχει στο δάνειο δεν μπορεί να είναι πάνω από 75 ετών.

Εξασφάλιση με προσημείωση ακινήτου

Επειδή το ποσό του στεγαστικού δανείου για νέους είναι υψηλό και η διάρκεια μακροχρόνια, είναι απαραίτητο να προσφέρετε εξασφάλιση για το δάνειό σας με προσημείωση ακινήτου.

Το ακίνητο που προσημειώνεται θα πρέπει να είναι το σπίτι που αγοράζετε. Είναι υποχρεωτικό να το ασφαλίσετε για πυρκαγιά και σεισμό.

Εγγυητές

Σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος «Σπίτι μου», δεν επιτρέπεται η προσθήκη εγγυητή στο δάνειο.

Εφάπαξ εκταμίευση

Η εκταμίευση του ποσού γίνεται εφάπαξ με δίγραμμη επιταγή προς τον πωλητή του σπιτιού.

Το επιτόκιο και η δόση του δανείου «Σπίτι μου»

Το επιτόκιο εφαρμόζεται μόνο στο 25% του δανείου, είναι κυμαινόμενο και
συνδέεται με το Euribor 3m συν το περιθώριο επιτοκίου (spread).

Κυμαινόμενο επιτόκιο


Μόνο το 25% του συνολικού ποσού του δανείου χορηγείται έντοκα από την τράπεζα με κυμαινόμενο επιτόκιο που ακολουθεί τις διακυμάνσεις του επιτοκίου βάσης Euribor 3m.


Το υπόλοιπο 75% του ποσού χορηγείται άτοκα από το Δημόσιο.
Εάν έχετε 3 ή περισσότερα παιδιά, το σύνολο του δανείου χορηγείται άτοκα, επειδή το επιτόκιο του δανείου επιδοτείται

Εάν έχετε 3 ή περισσότερα παιδιά, το σύνολο του δανείου χορηγείται άτοκα, επειδή το επιτόκιο του δανείου επιδοτείται 100% από το πρόγραμμα. Αρκεί να εξοφλείτε το δάνειο σας χωρίς καθυστερήσεις.

Επιτόκιο βάσης

Το Euribor 3m αναπροσαρμόζεται κάθε μήνα. Σε αυτό προστίθεται προκαθορισμένο περιθώριο επιτοκίου (spread).

Περιθώριο επιτοκίου (spread)

Το περιθώριο επιτοκίου (spread) παραμένει σταθερό σε όλη τη διάρκεια του
στεγαστικού δανείου σας. Το ύψος του εξαρτάται από:

 • Το ποσό του δανείου
 • Την αξία της εξασφάλισης
 • Την πιστοληπτική σας ικανότητα
 • Άλλα εξατομικευμένα πιστωτικά κριτήρια με βάση την πιστωτική και
  τιμολογιακή πολιτική της τράπεζας

Tο περιθώριο επιτοκίου οριστικοποιείται κατά την τελική έγκριση του δανείου, μετά την αξιολόγηση όλων των κριτηρίων.

Εκπτώσεις στο κυμαινόμενο επιτόκιο

Μπορούν να εφαρμοστούν εκπτώσεις στο περιθώριο επιτοκίου (spread), εφόσον πληρούνται μία ή περισσότερες από τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 • Λαμβάνετε τη μισθοδοσία σας στην τράπεζα
 • Έχετε υψηλή πιστοληπτική ικανότητα.
 • Έχετε πάνω από 10.000€ σε καταθέσεις ή επενδυτικά προϊόντα (εκτός από μετοχές) στην τράπεζα (αυτό είναι πολιτικη της κάθε τράπεζας πχ Eurobank)

Εφόσον πληροίτε όλες τις προϋποθέσεις, το επιτόκιο του δανείου σας είναι Euribor 3m για το ποσό του δανείου που χρηματοδοτείται από την τράπεζα. Σε αυτό προστίθεται περιθώριο επιτοκίου (spread) από 1,60% έως 2,50%.

Η τυχόν έκπτωση στο περιθώριο επιτοκίου (spread) ισχύει για όσο διάστημα πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες την λάβατε.

Απαλλαγή εισφοράς του Ν.128/75

Σε καμία περίπτωση δεν επιβαρύνεστε με την εισφορά του Ν.128/75 για το σύνολο του δανείου.

Υπολογισμός του μεσοσταθμικού επιτοκίου

Το επιτόκιο εφαρμόζεται μόνο στο 25% του συνολικού ποσού του δανείου σας.
Μπορείτε να υπολογίσετε το συνολικό μεσοσταθμικό επιτόκιο για τη δόση του δανείου σας με βάση τον τύπο:

 • (Euribor 3m + spread) / 4

Ο υπολογισμός για το μεσοσταθμικό επιτόκιο σας βοηθάει να:

 • Υπολογίσετε τη μηνιαία δόση του δανείου σας.
 • Επιλέξετε το πιο συμφέρον στεγαστικό δάνειο για εσάς, αφού μπορείτε να το συγκρίνετε με αντίστοιχο επιτόκιο άλλου στεγαστικού δανείου.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

Έστω ότι:

 •  Παίρνετε 100.000€ δάνειο από την τράπεζα με το πρόγραμμα «Σπίτι μου».
 • Ενδεικτικά η τρέχουσα τιμή του επιτοκίου Euribor 3m είναι 3,05%.
 • Ενδεικτικά η τιμή του spread είναι 2,20%.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα «Σπίτι μου», από τα 100.000€ θα χορηγηθούν:

 • Άτοκα από το Δημόσιο τα 75.000€.
 • Έντοκα από την τράπεζα τα 25.000€.

Έτσι, το μεσοσταθμικό επιτόκιο του στεγαστικού δανείου σας είναι:

 • (3,05%+2,20%) / 4 = 5,25% / 4 = 1,31%

Κριτήρια συμμετοχής στο πρόγραμμα «Σπίτι μου»

Θα πρέπει να πληροίτε τις προϋποθέσεις που αφορούν τα προσωπικά στοιχεία σας
και τα στοιχεία του ακινήτου που θέλετε να αγοράσετε.

Προϋποθέσεις για δικαιούχους

Για να είστε δικαιούχος του προγράμματος «Σπίτι μου», θα πρέπει να:

 1. Είστε φυσικό πρόσωπο.
 2. Είστε από 25 έως 39 ετών. Εάν είστε έγγαμος / έγγαμη ή έχετε συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, θα πρέπει ένας τουλάχιστον από τους συζύγους / συντρόφους να έχει ηλικία από 25 έως 39 ετών.
 3. Μην έχετε ακίνητο που να καλύπτει τη στεγαστική ανάγκη σας, σύμφωνα με όλους τους όρους του προγράμματος, δηλαδή: 
 • Να μην έχετε ακίνητο με εμβαδόν πάνω από 50 τμ. Το όριο αυξάνεται κατά 10 τμ για κάθε παιδί. Για παράδειγμα, δεν μπορείτε να συμμετάσχετε στο πρόγραμμα εάν έχετε ακίνητο πάνω από 60 τμ και 1 παιδί, ακίνητο πάνω από 70 τμ και 2 παιδιά κ.ο.κ.
 • Να μην έχετε πάνω από το 50% της πλήρους κυριότητας ή επικαρπίας του ακινήτου.
 • Το ακίνητο να μη βρίσκεται στην ίδια περιφερειακή ενότητα με τον τόπο εργασίας ή άσκησης επαγγέλματός σας.
 • Το ακίνητο να μην έχει χρήση κατοικίας.

   4. Πληροίτε τα εισοδηματικά κριτήρια που ισχύουν και για το πρόγραμμα του Δημοσίου για το επίδομα θέρμανσης:

 • Εάν είστε άγαμος / άγαμη, πρέπει το ετήσιο εισόδημά σας να είναι από 10.000€ έως 16.000€.
 • Εάν είστε έγγαμος / έγγαμη ή έχετε συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, πρέπει το ετήσιο οικογενειακό εισόδημά σας να είναι από 10.000€ έως 24.000€, με προσαύξηση 3.000€ για κάθε παιδί.
 • Εάν είστε μονογονέας, πρέπει το ετήσιο οικογενειακό εισόδημά σας να είναι από 10.000€ έως 27.000€, με προσαύξηση 3.000€ για κάθε παιδί.

Προϋποθέσεις για το ακίνητο που αγοράζετε

Για να μπορέσετε να συμμετάσχετε στο πρόγραμμα «Σπίτι μου», πρέπει το ακίνητο
να:

 1. Είναι νόμιμο και να διαθέτει οικοδομική άδεια ή άλλο νομιμοποιητικό έγγραφο.
 2. Είναι 15ετίας ή παλαιότερο, με άδεια οικοδομής από το 2008 ή παλαιότερη.
 3. Μην αποτελεί εξοχική κατοικία, αλλά την πρώτη κατοικία που καλύπτει τη στεγαστική σας ανάγκη.
 4. Έχει ήδη χρήση κατοικίας ή να πρόκειται να χρησιμοποιηθεί ως κατοικία.
 5. Έχει εμπορική αξία που να μην υπερβαίνει τις 200.000€.
 6. Έχει εμβαδόν έως και 150 τμ συμπεριλαμβανομένων των βοηθητικών χώρων.
 7. Μην αγοραστεί από συγγενικό πρόσωπο α’ ή β’ βαθμού. Γι’ αυτό, υποβάλλετε υπεύθυνη δήλωση.

Εάν δεν έχετε βρει το ακίνητο

Μπορείτε να υποβάλετε την αίτηση σας για οικονομική προέγκριση στην τράπεζα ακόμη κι αν δεν έχετε τον μοναδικό κωδικό του ακινήτου (ΑΤΑΚ).


Ωστόσο, δεν θα μπορεί να αποσταλεί η προέγκριση στην ΕΑΤ για να δεσμευτεί το ποσό στον προϋπολογισμό του προγράμματος.


Για να δηλώσετε τον μοναδικό κωδικό ακινήτου, πρέπει να μας προσκομίσετε υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνετε τον αριθμό ταυτότητας (ΑΤΑΚ) του ακινήτου, τη διεύθυνση και το συνολικό εμβαδόν του. Αυτά τα στοιχεία τα ζητάτε από τον πωλητή του ακινήτου, που μπορεί να τα αναζητήσει στο Ε9 ή το πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ.

Εάν καθυστερήσετε να δηλώσετε τον μοναδικό κωδικό ακινήτου, υπάρχει
κίνδυνος να έχει εξαντληθεί το διαθέσιμο υπόλοιπο του προϋπολογισμού.

Έλεγχοι στο ακίνητο και τελική έγκριση δανείου

Για να εγκρίνουμε το δάνειό σας, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί ο τεχνικός και ο νομικός έλεγχος στο ακίνητο μέσα σε 60 ημέρες από την ημερομηνία υπαγωγής σας στο πρόγραμμα, σύμφωνα με την ενημέρωση που λαμβάνουμε από την ΕΑΤ.

Ωστόσο, εάν περάσει η προθεσμία χωρίς να έχουν ολοκληρωθεί οι έλεγχοι, η αίτησή σας θα απορριφθεί από το πρόγραμμα.


Για να ξεκινήσουν οι έλεγχοι από τον μηχανικό και τον νομικό συνεργάτη μας με εντολή της τράπεζας, εσείς πρέπει να έχετε ήδη:

 • Εξοφλήσει την προκαταβολή για την εφάπαξ δαπάνη του τεχνικού και νομικού ελέγχου.
 • Συγκεντρώσει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για το ακίνητο, την επιλέξιμότητά του κ.ά.

 

Μετά τον τεχνικό έλεγχο, σας ενημερώνουμε για την αξία εκτίμησης του ακινήτου από τον μηχανικό μας. Έτσι, μπορείτε να:

 • Υπολογίσετε την αξία που θα αναγράφεται στο συμβόλαιο αγοράς.
 • Ξεκινήσετε τη διαδικασία υπογραφής του συμβολαίου αγοράς και μεταγραφής του ακινήτου στο Υποθηκοφυλακείο ή το Κτηματολογικό Γραφείο όπου ανήκει.

Για να γίνει η τελική αξιολόγηση της αίτησης για το δάνειο προσκομίζετε:

 • Αντίγραφο του υπογεγραμμένου συμβολαίου για την αγορά του ακινήτου.
 • Πιστοποιητικό μεταγραφής του ακινήτου στο Υποθηκοφυλακείο ή το Κτηματολογικό Γραφείο όπου ανήκει.

Εφόσον η αίτησή σας αξιολογηθεί θετικά, σας ενημερώνουμε για την τελική έγκριση
του δανείου σας.

Υπογραφή σύμβασης δανείου

Όσοι συμμετέχετε στο δάνειο ως δανειολήπτες πρέπει να έρθετε στο κατάστημα που επιλέξατε με την αίτησή σας για να υπογράψετε τη σύμβαση του δανείου.


Για την υπογραφή της σύμβασης για το δάνειό σας, πρέπει πρώτα να:

 • Ανοίξετε λογαριασμό στην τράπεζα εάν είστε νέος πελάτης.
 • Επικαιροποιήσετε τα στοιχεία σας μέσα από το e-Banking εάν είστε ήδη πελάτης της τράπεζας.

Την ημέρα που υπογράφετε τη σύμβαση του δανείου, σας γνωστοποιούμε γραπτά τα έξοδα και τις δαπάνες που συνοδεύουν το δάνειό σας και πότε τα καταβάλλετε (Επιστολή Ενημέρωσης Εξόδων).

Τελική έγκριση επιλεξιμότητας

Αφού υπογράψετε τη σύμβαση για το δάνειό σας, η τράπεζα ενημερώνει την ΕΑΤ για την υπογραφή της σύμβασης.

Η ΕΑΤ απαντάει θετικά για τη συμμετοχή σας στο πρόγραμμα, εφόσον όλα τα στοιχεία της σύμβασης είναι σύννομα με τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις χρονικές προθεσμίες του προγράμματος.

Απόρριψη αίτησης από το πρόγραμμα «Σπίτι μου»

Σύμφωνα με τους όρους συμμετοχής στο πρόγραμμα, η αίτησή σας απορρίπτεται από το πρόγραμμα εάν:

 • Η ΕΑΤ διαπιστώσει οποιαδήποτε τυχόν υπέρβαση στους όρους, τις προϋποθέσεις και τις χρονικές προθεσμίες του προγράμματος , ακόμη και μετά την υπογραφή της σύμβασης για το δάνειό σας.

Εκταμίευση δανείου

Για να εκταμιεύσουμε το δάνειό σας, πρέπει πρώτα να το εξασφαλίσετε με προσημείωση του ακινήτου που αγοράζετε.

Εκταμιεύουμε το δάνειό σας εφάπαξ με δίγραμμη επιταγή στο όνομα του πωλητή του ακινήτου.

Χρονικές προθεσμίες του προγράμματος «Σπίτι μου»

Για να είναι έγκυρη η συμμετοχή σας στο πρόγραμμα και να μην απορριφθεί η αίτησή σας από την ΕΑΤ, πρέπει να τηρηθούν όλες οι χρονικές προθεσμίες που ορίζει το πρόγραμμα.

Για την οικονομική προέγκριση της αίτησης

Η οικονομική προέγκριση για το δάνειό σας πρέπει να έχει εκδοθεί μέσα σε 60 ημέρες από την ημερομηνία της πλήρους καταχώρισης της αίτησής σας στην τράπεζα.

Για τον τεχνικό και νομικό έλεγχο του ακινήτου

Μέσα σε 60 ημέρες από την ημερομηνία υπαγωγής σας στο πρόγραμμα «Σπίτι μου» πρέπει να έχει ολοκληρωθεί ο τεχνικός και νομικός έλεγχος στο ακίνητο από τον μηχανικό και τον νομικό συνεργάτη μας.

Για την εκταμίευση του ποσού

Η εκταμίευση του ποσού του δανείου σας πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε διάστημα 6 μηνών από την ημερομηνία υπαγωγής σας στο πρόγραμμα.

Ωστόσο, εάν υποβάλετε αίτηση για την εγγραφή της προσημείωσης του ακινήτου στο Πρωτοδικείο μέσα σε αυτό το διάστημα των 6 μηνών, η εκταμίευση του δανείου μπορεί να παραταθεί κατά 2 μήνες. 

Δικαιολογητικά για το στεγαστικό δάνειο για νέους

Δείτε ποια δικαιολογητικά υποβάλλετε για το στεγαστικό δάνειο και ποια επιπλέον θα χρειαστείτε για την αξιολόγηση της επιλεξιμότητάς σας.

Για το στεγαστικό δάνειο

Τα δικαιολογητικά πρέπει να είναι πρωτότυπα. Όλοι όσοι συνυποβάλλετε την αίτηση δανείου πρέπει να προσκομίσετε δικαιολογητικά για:

 • Την ταυτοποίησή σας.
 • Το εισόδημα και τα φορολογικά στοιχεία σας.
 • Τη μόνιμη κατοικία και το τηλέφωνό σας.
 • Την εξασφάλιση του δανείου σας με προσημείωση ακινήτου.

Δείτε αναλυτικά τα απαραίτητα δικαιολογητικά για στεγαστικό δάνειο.

Για την επιλεξιμότητά σας

Εκτός από τα δικαιολογητικά για το στεγαστικό δάνειο, θα πρέπει να υποβάλετε επιπλέον δικαιολογητικά για να αξιολογηθεί η επιλεξιμότητά σας στο πρόγραμμα.

Α. Για την έκδοση της οικονομικής προέγκρισης

Προσκομίζετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά για εσάς και το ακίνητο που θέλετε να αγοράσετε.

Δικαιολογητικά δικαιούχου

 • Υπεύθυνη δήλωση για τη συμμετοχή σας στο πρόγραμμα.
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, με ημερομηνία έκδοσης έως 1 μήνα πριν από την υποβολή της αίτησης.
 • Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή πιστοποιητικό γέννησης
 • Εκκαθαριστικό σημείωμα ή πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου φυσικών προσώπων ή έντυπο φορολογίας εισοδήματος Ε1, και για τους / τις 2 συζύγους / συντρόφους

Επιπλέον, μπορεί να σας ζητηθεί:

 • Συμβολαιογραφική πράξη λύσης γάμου ή συμφώνου συμβίωσης ή αμετάκλητη δικαστική απόφαση περί λύσης γάμου.
 • Ληξιαρχική πράξη θανάτου του συζύγου ή μέρους συμφώνου συμβίωσης, ή το αντίγραφο δικαστικής απόφασης σε περίπτωση κήρυξης σε αφάνεια.
 • Πιστοποιητικό περί κατάθεσης ή μη ενδίκων μέσων.

Εάν είστε μονογονέας, προσκομίζετε επιπλέον δικαιολογητικά. Σε περίπτωση:

1. Χηρείας του μονογονέα:
   o Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 ότι ασκείτε εν τοις πράγμασι και κατ’ αποκλειστικότητα τη γονική μέριμνα ενός ή περισσότερων ανήλικων παιδιών.
   o Ληξιαρχική πράξη θανάτου του συζύγου ή μέρους συμφώνου συμβίωσης.
2. Κήρυξης του άλλου γονέα σε αφάνεια:
   o Αντίγραφο δικαστικής απόφασης.
   o Πιστοποιητικό περί κατάθεσης ή μη ενδίκων μέσων.
3. Διαζυγίου ή ακύρωσης γάμου ή λύσης του συμφώνου συμβίωσης:
   o Αντίγραφο δικαστικής απόφασης με την οποία ανατέθηκε η άσκηση της γονικής μέριμνας σε έναν μόνο γονέα σε περίπτωση διαφωνίας. Ή
   o Αντίγραφο πρακτικού κοινής συμφωνίας των γονέων, θεωρημένο από
το αρμόδιο δικαστήριο, με το οποίο ανατέθηκε η άσκηση της γονικής
μέριμνας στον έναν από τους δύο.

Επιπλέον, προσκομίζετε υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 ότι ασκείτε εν τοις πράγμασι και κατ’ αποκλειστικότητα ή μετά από σχετική ανάθεση τη γονική μέριμνα ενός ή περισσότερων ανήλικων παιδιών, σύμφωνα με το άρθρο 1513 του Αστικού Κώδικα.

4. Ανικανότητας του άλλου γονέα για την άσκηση γονικής μέριμνας για πραγματικούς λόγους ή γιατί είναι ανίκανος ή περιορισμένα ικανός για δικαιοπραξία:
   o Αντίγραφο δικαστικής απόφασης από την οποία να προκύπτει ο λόγος της αδυναμίας για άσκηση της γονικής μέριμνας από τον άλλο γονέα (π.χ. δικαστική συμπαράσταση λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής ή σωματικής αναπηρίας).
   o Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 ότι ασκείτε εν τοις πράγμασι και κατ’ αποκλειστικότητα ή μετά από σχετική ανάθεση τη γονική μέριμνα ενός ή περισσότερων ανήλικων τέκνων.
5. Έκπτωσης του άλλου γονέα από την άσκηση της γονικής μέριμνας ή αφαίρεσης της γονικής μέριμνας λόγω κακής άσκησης:
   o Αντίγραφο δικαστικής απόφασης από την οποία να προκύπτει η έκπτωση του άλλου γονέα από την άσκηση της γονικής μέριμνας ή η αφαίρεση της γονικής μέριμνας από τον άλλο γονέα λόγω κακής άσκησης.
   o Πιστοποιητικό περί κατάθεσης ή μη ενδίκων μέσων.
   o Υπεύθυνη δήλωση ότι ασκείτε εν τοις πράγμασι και κατ’ αποκλειστικότητα ή μετά από σχετική ανάθεση τη γονική μέριμνα ενός ή περισσότερων ανήλικων τέκνων.
6. Απόκτησης τέκνου χωρίς γάμο ή σύμφωνο συμβίωσης των γονέων: o Υπεύθυνη δήλωση της μητέρας ότι το τέκνο δεν έχει αναγνωριστεί από τον πατέρα και ότι η ίδια δεν έχει εκπέσει της γονικής μέριμνας, ούτε της έχει αφαιρεθεί η άσκησή της.

Εάν το τέκνο είναι αναγνωρισμένο από τον πατέρα:
   o Υπεύθυνη δήλωση της μητέρας ότι η ίδια δεν έχει εκπέσει της γονικής μέριμνας, ούτε της έχει αφαιρεθεί η άσκησή της και δεν υπάρχει συμφωνία των γονέων κατά το άρθρο 1515 του Αστικού Κώδικα σε συνδυασμό με το άρθρο 1513 του Αστικού Κώδικα για από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας.
7. Υιοθεσίας παιδιού από έναν μόνο γονέα, που δεν αναγράφεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης:
   o Αντίγραφο δικαστικής απόφασης από την οποία να προκύπτει η υιοθεσία του παιδιού μέχρι την ενηλικίωσή του.
   o Πιστοποιητικό περί κατάθεσης ή μη ενδίκων μέσων.
   o Υπεύθυνη δήλωση ότι ασκείτε εν τοις πράγμασι και κατ’ αποκλειστικότητα τη γονική μέριμνα του παιδιού κατόπιν υιοθεσίας.

Δικαιολογητικά ακινήτου

 • Δήλωση στοιχείων ακινήτου Ε9 του τελευταίου έτους και για τους / τις 2 συζύγους / συντρόφους.
 • Πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ του τελευταίου έτους και για τους / τις 2 συζύγους /συντρόφους.
 • Υπεύθυνη δήλωση που να αναγράφονται τα στοιχεία του ακινήτου που θέλετε να αγοράσετε: μοναδικός κωδικός του ακινήτου (ΑΤΑΚ), διεύθυνση και εμβαδόν. Αυτά τα στοιχεία τα ζητάτε από τον πωλητή του ακινήτου, που μπορεί να τα αναζητήσει στο Ε9 ή το πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ.

Β. Για τον τεχνικό και νομικό έλεγχο του ακινήτου και την τελική έγκριση της αίτησής σας

Υποβάλλετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά για το ακίνητο που θέλετε να αγοράσετε.

 • Συμβόλαιο ιδιοκτησίας (προσχέδιο συμβολαίου) ή τίτλο του προκατόχου του ακινήτου ή σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας, εάν δεν έχει γίνει συμβόλαιο.
 • Οικοδομική άδεια.
 • Κάτοψη ορόφου οικοδομικής άδειας, εγκεκριμένη από την πολεοδομία.
 • Κτηματογραφικό απόσπασμα, εφόσον το ακίνητο έχει ενταχθεί στο Εθνικό Κτηματολόγιο.
 • Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης (ΠΕΑ).
 • Βεβαίωση μηχανικού σε ισχύ, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 83 του Ν.4495/2017 περί μη ύπαρξης αυθαίρετων κατασκευών και χρήσεων.
 • Έγγραφα για την τακτοποίηση του ακινήτου, σε περίπτωση που το ακίνητο είχε αυθαίρετη κατασκευή / χρήση.

Εάν το ακίνητο που αγοράζετε είναι μονοκατοικία, επιπλέον υποβάλλετε:

 • Τοπογραφικό διάγραμμα οικοδομικής αδείας με σφραγίδα πολεοδομίας.
 • Διάγραμμα κάλυψης οικοδομικής αδείας με σφραγίδα πολεοδομίας.
 • Κατασκευαστικές κατόψεις, εάν το σχέδιο κατασκευής του κτιρίου παρουσιάζει σημαντικές διαφορές από τα εγκεκριμένα σχέδια.

Για να επιβεβαιώσετε ότι η αγορά του ακινήτου γίνεται από εσάς και όχι από συγγενή α’ ή β’ βαθμού ή σύζυγο ή πρόσωπο που συνδέεται με σύμφωνο συμβίωσης μαζί σας, υποβάλλετε επιπλέον:

 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για τον αιτούντα και την πατρική / μητρική οικογένεια του ίδιου και του / της συζύγου ή του μέρους συμφώνου συμβίωσης, εάν πρόκειται για έγγαμο.

Τι πρέπει να κάνω για να συμμετάσχω στο πρόγραμμα «Σπίτι μου»;

 1. Κάνετε αίτηση για δάνειο στην τράπεζα με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για εσάς και το ακίνητο.
  Εάν δεν έχετε βρει το ακίνητο που θέλετε να αγοράσετε, πρέπει να το αναζητήσετε άμεσα. Μόνο έτσι θα μπορέσει η τράπεζα να στείλει την οικονομική προέγκριση στην ΕΑΤ ώστε να εξασφαλίσετε τη συμμετοχή σας.
 2. Εκδίδεται η οικονομική προέγκριση για το δάνειό σας, εφόσον η τράπεζα αξιολογήσει την αίτησή σας θετικά και εγκρίνει την επιλεξιμότητά σας στο πρόγραμμα.
 3. Αποστέλλεται η οικονομική προέγκριση του δανείου από την τράπεζα με τα πλήρη στοιχεία του δικαιούχου και του ακινήτου στην ΕΑΤ.
 4. Δεσμεύεται το ποσό του δανείου και εγκρίνεται η συμμετοχή σας στο πρόγραμμα από την ΕΑΤ, εφόσον υπάρχει διαθέσιμο υπόλοιπο στον προϋπολογισμό του προγράμματος.

Πότε πρέπει να βρω το σπίτι που θέλω να αγοράσω;

Πρέπει να το αναζητήσετε άμεσα.

Όσο πιο σύντομα βρείτε το ακίνητο, τόσο πιο γρήγορα θα μπορέσει να ολοκληρωθεί η απαιτούμενη διαδικασία για τη δέσμευση του ποσού και την εξασφάλιση της συμμετοχής σας στο πρόγραμμα.

Έχετε προθεσμία 60 ημερών από την ημερομηνία καταχώρισης της αίτησής σας στην τράπεζα για να δηλώσετε τα στοιχεία του ακινήτου.

Ωστόσο, είναι πιθανό να εξαντληθεί ο προϋπολογισμός του προγράμματος ακόμη και μέσα στο χρονικό διάστημα των 60 ημερών.

Γι’ αυτό σας συνιστούμε να βρείτε το ακίνητο που σας ενδιαφέρει έγκαιρα και να δηλώσετε τα στοιχεία του το συντομότερο δυνατόν.

Εγγυητή μπορώ να προσθέσω εάν το δάνειο δεν μπορεί να εγκριθεί με το δικό μου εισόδημα;

Όχι. Δεν επιτρέπεται η προσθήκη εγγυητή στο δάνειο σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος «Σπίτι μου».

Η προσημείωση ακινήτου είναι υποχρεωτική;

Ναι. Η εξασφάλιση του δανείου σας γίνεται μόνο με προσημείωση του ακινήτου που αγοράζετε.

Το σπίτι που θέλω χρειάζεται ανακαίνιση για να μπορέσω να μείνω. Γίνεται να πάρω δάνειο αγοράς τώρα και μετά να κάνω την ανακαίνιση;

Ναι, εφόσον το ακίνητο είναι δηλωμένο ως κατοικία τη στιγμή της αγοράς του.

Ωστόσο, εάν έχει δηλωθεί για οποιαδήποτε άλλη χρήση εκτός από κατοικία, δεν πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος. Έτσι, δεν θα μπορείτε να το αγοράσετε με δάνειο από το πρόγραμμα «Σπίτι μου».

Επιπλέον, εάν γίνει έλεγχος ή αυτοψία στο ακίνητο μετά την αγορά του και διαπιστωθεί ότι δεν χρησιμοποιείται ως κατοικία, είναι πιθανό να απορριφθεί η αίτησή σας και να ακυρωθεί η συμμετοχή σας στο πρόγραμμα.

Πότε πρέπει να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες διαδικασίες για την αγορά του ακινήτου μετά την οικονομική προέγκριση του δανείου;

Όσο το δυνατόν πιο σύντομα. Είναι πολύ σημαντικό να τηρήσετε τις χρονικές προθεσμίες που ορίζει το πρόγραμμα «Σπίτι μου».

Σε διαφορετική περίπτωση, υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να απορριφθεί η συμμετοχή σας στο πρόγραμμα, ακόμη και μετά την υπογραφή του συμβολαίου αγοράς, την υπογραφή της σύμβασης του δανείου ή την εκταμίευσή του.

Για την ολοκλήρωση του τεχνικού και του νομικού ελέγχου στο ακίνητο έχετε περιθώριο 60 ημέρες από την ημερομηνία υπαγωγής σας στο πρόγραμμα.

Εάν αποφασίσετε να αγοράσετε διαφορετικό ακίνητο από αυτό που είχατε δηλώσει αρχικά, η προθεσμία για τον τεχνικό και νομικό έλεγχο μπορεί να παραταθεί για άλλες 60 ημέρες. Έτσι, έχετε περιθώριο συνολικά 120 ημέρες.

Για την εκταμίευση του δανείου σας έχετε περιθώριο 6 μήνες από την ημερομηνία υπαγωγής σας στο πρόγραμμα.

Εάν η παράσταση στο Πρωτοδικείο για την εγγραφή της προσημείωσης του ακινήτου γίνει μέσα στο διάστημα των 6 μηνών, η προθεσμία μπορεί να παραταθεί για άλλους 2 μήνες. Έτσι, έχετε περιθώριο συνολικά 8 μήνες.

Μας ρωτούν συχνά για το πρόγραμμα «Σπίτι μου»

Μέχρι να εξαντληθεί ο προϋπολογισμός του προγράμματος.

Ωστόσο, η συμμετοχή στο πρόγραμμα βασίζεται αυστηρά στη χρονική προτεραιότητα με την οποία στέλνουν οι τράπεζες τις οικονομικές προεγκρίσεις των δανείων στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (ΕΑΤ).

Έτσι, εάν ενδιαφέρεστε για το πρόγραμμα, θα πρέπει να κάνετε την αίτηση σας το συντομότερο δυνατόν, προτού εξαντληθεί ο προϋπολογισμός του προγράμματος.

Συγκρίνετε τις καταχωρήσεις