Τα αποτελέσματα της αναζήτησής σας

Δικαιολογητικά Πώλησης Ακινήτου

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΕΝΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

1) Φωτοτυπίες ταυτοτήτων των συμβαλλομένων, ΑΦΜ και Δ.Ο.Υ. εισοδήματος.

2) Τίτλος κτήσεως του μεταβιβάζοντος (πωλητή).

3) Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας του μεταβιβάζοντος.

4) Βεβαίωση του Δήμου του ακινήτου, από την οποία προκύπτει ότι δεν οφείλεται Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) για το μεταβιβαζόμενο ακίνητο, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ.18 του Ν.2130/23-4-93 (ΦΕΚ62/1993), η οποία καταργήθηκε με την παρ.3 του άρθ.4 Ν.4262/2014 και επανήλθε με την παρ.1 του άρθρου 59 Ν.4483/2017 (ΦΕΚ 107Α/2017).

– πρόσφατη απόδειξη της Δ.Ε.Η.

– λογαριασμό ΔΕΗΣ μπρος πίσω

-συμβόλαιο ιδιοκτησίας του ακινήτου

Σε περίπτωση ωστόσο που το μεταβιβαζόμενο ακίνητο είναι αγροτεμάχιο χωρίς κτίσμα δεν απαιτείται ΤΑΠ.

5) Επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας οικοδομής, εάν το προς μεταβίβαση ακίνητο έχει ανεγερθεί μετά την 14.03.1983, άλλως, υπεύθυνες δηλώσεις των συμβαλλομένων με το αντίστοιχο περιεχόμενο.

6) Υπεύθυνες δηλώσεις των συμβαλλομένων, που υπογράφονται ενώπιον συμβολαιογράφου, από τις οποίες προκύπτει ότι το μεταβιβαζόμενο κτίσμα δεν βρίσκεται σε ρέμα, αιγιαλό, βιότοπο, ζώνη παραλίας, δημόσιο κτήμα ή αρχαιολογικό χώρο, σύμφωνα με το νόμο 2242/1994.

7) α) ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΥΠΟ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Ν. 2308/1995 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 3481/2006 και με τον Ν.4164/2013 και έχει ολοκληρωθεί η Α’ ανάρτηση των προσωρινών κτηματολογικών στοιχείων προσαρτάται, ανάλογα, είτε πιστοποιητικό κτηματογραφούμενου ακινήτου είτε κτηματογραφικό απόσπασμα του Εθνικού Κτηματολογίου και Χαρτογράφησης ΑΕ (ΕΚΧΑ ΑΕ).

β) ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Ν. 2308/1995, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 3481/2006 προσαρτάται απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος του αρμόδιου Κτηματολογικού Γραφείου, μαζί με το φύλλο εγγραφών.

8) α) ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ Ο ΤΙΤΛΟΣ ΚΤΗΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΓΟΝΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ Ή ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ Ή ΔΩΡΕΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 31.12.1994: Πιστοποιητικό της αρμόδιας Δ.Ο.Υ., από το οποίο προκύπτει ότι δηλώθηκε η κληρονομιά / δωρεά / γονική παροχή, που αναφέρεται στον τίτλο κτήσης και ότι δεν οφείλεται φόρος, σύμφωνα με το άρθρο 105 του Ν.Δ. 118/1973, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 105 του Ν. 2961/2001

β.1) ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ Ο ΤΙΤΛΟΣ ΚΤΗΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΗΝ 31.12.1994: Ληξιαρχική πράξη θανάτου από την οποία προκύπτει ότι ο δικαιοπάροχος του μεταβιβάζοντος απεβίωσε πριν από την 31.12.1994 και υπεύθυνη δήλωση του μεταβιβάζοντος ότι δεν συντρέχει περίπτωση μετάθεσης του χρόνου γένεσης φορολογικής υποχρέωσης.

β.2) ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ Ο ΤΙΤΛΟΣ ΚΤΗΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΙΚΑ ή ΔΩΡΕΑ ή ΓΟΝΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΗΝ 31.12.1994: Επικυρωμένο αντίγραφο του αντίστοιχου συμβολαίου (προικοσυμφώνου / δωρητηρίου / γονικής παροχής) και υπεύθυνη δήλωση του μεταβιβάζοντος ότι δεν συντρέχει περίπτωση μετάθεσης του χρόνου γένεσης φορολογικής υποχρέωσης.

9) α) ΓΙΑ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΥΘΑΙΡΕΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Η ΧΡΗΣΕΙΣ, προσαρτώνται:

α.1) Βεβαίωση αρμόδιου μηχανικού, με το αντίστοιχο περιεχόμενο, σύμφωνα με το Ν.4495/2017 (πρώην Ν. 4178/2013, 4014/11), που φέρει τον μοναδικό αριθμό ακινήτου από Τ.Ε.Ε. και έχει ισχύ δύο (2) μηνών και η οποία συνοδεύεται –όπου ειδικότερα απαιτείται- από τοπογραφικό διάγραμμα εξαρτημένο από το Κρατικό Σύστημα Συντεταγμένων και

α.2) Υπεύθυνη δήλωση του μεταβιβάζοντος με το ίδιο ως άνω περιεχόμενο, που υπογράφεται και υποβάλλεται ενώπιον του συμβολαιογράφου.

β) ΓΙΑ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΙ ΑΥΘΑΙΡΕΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ (Η ΕΧΟΥΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ ΑΥΘΑΙΡΕΤΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ) προσαρτώνται:

β.1) Βεβαίωση αρμόδιου μηχανικού, σύμφωνα με το Ν.4495/2017, που φέρει τον μοναδικό αριθμό ακινήτου από Τ.Ε.Ε. και έχει ισχύ δύο (2) μηνών, και από την οποία προκύπτει ότι στο μεταβιβαζόμενο ακίνητο (οριζόντια ιδιοκτησία), μη συμπεριλαμβανομένων των κοινοκτήτων ή κοινοχρήστων χώρων του ακινήτου, οι εκτελεσμένες αυθαίρετες κατασκευές ή οι εγκατεστημένες αυθαίρετες χρήσεις, εμπίπτουν σε μία από τις εξαιρέσεις του Ν. 4495/2017 , η βεβαίωση δε αυτή συνοδεύεται –όπου ειδικότερα απαιτείται- από τοπογραφικό διάγραμμα εξαρτημένο από το Κρατικό Σύστημα Συντεταγμένων και

β.2) Υπεύθυνη δήλωση του μεταβιβάζοντος με το ίδιο ως άνω περιεχόμενο, που υπογράφεται και υποβάλλεται ενώπιον του συμβολαιογράφου.

10) Σύμφωνα με το άρθρο 54Α του Ν. 4174/2013, το οποίο συμπληρώθηκε με το άρθρο 9 παρ. 2 του Ν.4223/2013, σε συνδυασμό με την ΠΟΛ 1279/2013 του Υπουργείου Οικονομικών, όπως ισχύει για το μεταβιβαζόμενο ακίνητο πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ του Υπουργείου Οικονομικών (Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων), από το οποίο προκύπτει ότι ο μεταβιβάζων (πωλητής, παρέχων γονέας, δωρητής κλπ) συμπεριέλαβε τo ανωτέρω ακίνητο στις δηλώσεις φόρου ακίνητης περιουσίας (Φ.Α.Π.) έτους / ετών 2013 και ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) έτους / ετών 2014, 2015, 2016 και 2017. Σε περίπτωση που ο μεταβιβάζων δεν είχε στην κυριότητά του το ακίνητο ολόκληρη την τελευταία πενταετία οφείλει να προσκομίσει: Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία να δηλώνει το χρόνο και τρόπο απόκτησης του ακινήτου και ότι δεν υποχρεούται  να το δηλώνει στη δήλωση Ε9 των αντιστοίχων ετών. Η τελευταία θεωρείται από τη Δ.Ο.Υ. του εισοδήματος του μεταβιβάζοντος.

11) Για τις αγοραπωλησίες απαιτείται επιπλέον η προσκόμιση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης.

12) Σε περίπτωση που ο μεταβιβάζων είναι πρόσωπο που ασκεί εμπορική επιχείρηση ή μέλος σε εταιρεία, ή υπόχρεος καταβολής εισφορών νέο ανεγειρόμενου κτίσματος απαιτείται η προσκόμιση ασφαλιστικής ενημερότητας.

13) Πιστοποιητικό ότι το ακίνητο έχει μετεγγραφεί στο υποθηκοφυλακείο κατά τον χρόνο αγοράς του από τον τωρινό ιδιοκτήτη.

14) Υπεύθυνη δήλωση (θεωρημένη από την αρμόδια ΔΟΥ) στην οποία θα αναφέρεται ότι το εν λόγω ακίνητο συμπεριλαμβάνεται στην δήλωση Ε9.

 

15) Υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη επίσης από την αρμόδια ΔΟΥ ότι ο πωλητής του ακινήτου δεν είναι υπόχρεος σε δήλωση μεγάλης ακίνητης περιουσίας, ή σε αντίθετη περίπτωση όπου είναι υπόχρεος, αντίστοιχο πιστοποιητικό ότι η δήλωση έχει υποβληθεί.

 

16) Υπεύθυνη δήλωση προς την αρμόδια ΔΟΥ ότι το εν λόγω ακίνητο κατά τα τελευταία πέντε έτη δεν απέφερε εισοδήματα προς τον πωλητή. Σε αντίθετη περίπτωση όπου το ακίνητο ήταν μισθωμένο, χρειάζεται αντίστοιχη υπεύθυνη δήλωση προς την αρμόδια ΔΟΥ ότι το ακίνητο απέφερε εισοδήματα κι ότι αυτά περιλαμβάνονται στην δήλωση εισοδήματος που ο πωλητής υπέβαλε.

*Οι βεβαιώσεις φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, εφόσον ο μεταβιβάζων είναι ενήμερος (δεν υπάρχουν οφειλές), εκδίδονται ηλεκτρονικά από το Συμβολαιογραφείο μας.

* Τα δικαιολογητικά που αναφέρονται παραπάνω μπορεί να αλλάζουν κατά περίπτωση για το λόγο αυτό σας παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας πριν προβείτε σε ενέργειες συγκέντρωσής τους.

  • Σύνθετη Αναζήτηση

  • Οι καταχωρίσεις μας

Συγκρίνετε τις καταχωρήσεις